• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vstup do budovy
    • Vrátnica
    • Bufet
    • Naša škola je IT akadémia partner
    • Oddychová zóna
    • Budova školy z perspektívy
    • Zelená trieda
  •  

    

  • Druhé kolo prijímacích skúšok

    

  • Kritériá pre prijatie uchádzačov na štvorročné štúdium v 2. kole

   Podrobnosti si prečítajte TU

   • V školskom roku 2021/2022 otvárame triedy 4-ročného a 8-ročného štúdia

   •                            

     

  • OZNAM

   Odbor školstva Úradu Trnavského samosprávneho kraja Vám oznamuje, že návrat žiakov na prezenčnú formu vzdelávania v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja sa v termíne od 15. februára 2021 nebude realizovať z dôvodu stále pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19.

    

   O ďalšom postupe a termínoch týkajúcich sa návratu žiakov do škôl na prezenčnú formu vyučovania Vás budeme následne informovať.

   • Prijímacie konanie

   • Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

     

    1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 2021.

    2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.

    3. K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o študijný odbor alebo o učebný odbor uvedený v prílohe č. 1. Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka je uvedený v prílohe č. 2.

    4. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.

    5. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

    6. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.

    7. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.

    8. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe č. 3.

     

    Odôvodnenie: Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu školského roka 2020/2021.Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2020/2021 sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.

     

    Rozhodnutie je zverejnené na https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-26-1-2021/

     

    1.       Príloha č. 1 - Zoznam odborov

    2.       Príloha č. 2 - Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

    3.       Príloha č. 3 - Potvrdenie o nastúpení nenastúpení žiaka

  • CERTIFIKÁT CODiV

   Certifikat CODiV

    

     • Aleš a Ema zaujali porotu svojím umením

      Súťaž Jazykový kvet ponúka študentom zažiariť v spojení cudzieho jazyka s umením. V kategóriách ako prednes, stand-up, monodráma, dráma či písanie poviedok prináša možnosť ukázať vedomosti nadobudnuté na hodinách cudzích jazykov a zároveň vložiť do vystúpenia veľký kus kreativity.

      Tento ročník bol opäť veľmi úspešný aj pre našich študentov. Aleš Gabriel z tercie zaujal poroty jednotlivých postupových kôl pôsobivým prednesom koláže nemeckých veršov R. M. Rilkeho s názvom Über das Leben (O živote). Porota pochválila jeho jazykovú úroveň, náročnosť zvoleného textu, obohatenie svojho prejavu o primerané gestá a pohyb na scéne. Svojím výkonom si vybojoval 2. miesto na krajskom finále v Trnave.

     • Spolu sme zachránili 33 stromov

      Aj tento rok vyhlásila naša škola zber papiera. Študenti so svojimi rodičmi mali týždeň na to, aby ho pobalili a odovzdali. Do súťaže sa zapojili všetky triedy a vyzberalo sa spolu 1946,20 kg papiera. Víťazná trieda mala najväčší náskok pred všetkými, spolu vyzberali úžasných 923,3 kilogramov papiera. Tou triedou boli naši najmenší žiaci - primáni. Srdečne im blahoželáme a veríme, že si svoju zanietenosť zachovajú do ďalších rokov.

    • Ema a Matúš úspešne na Čare slova
     • Ema a Matúš úspešne na Čare slova

      Dňa 4. 6. 2021 žilo Galantské osvetové stredisko umením – krásnym umeleckým prednesom. Veľmi pôsobivo zarecitovali svoje ukážky aj naši študenti, ktorí sa tomuto umeniu už dlhodobo úspešne venujú – Ema Mančíková z II.A a Matúš Ondruška zo septimy.

      Ema recitovala poéziu veľmi známej internetovej autorky Rupi Kaur. Táto báseň je moderným textom a nevyhýba sa silnej expresivite vo výraze a ani modernému jazyku, blízkemu súčasnej generácii recitátorov.

    • Lukas z tercie bol vo finále IQ olympiády
     • Lukas z tercie bol vo finále IQ olympiády

      Dňa 1.6.2021 sa uskutočnilo na Bratislavskom hrade finálové kolo IQ olympiády. Naše gymnázium tam reprezentoval žiak tercie Lukas Stanko, ktorý sa tam po dvoch kolách úspešne prebojoval za pomoci svojej logiky a vysokého IQ.

      60 detí z celého Slovenska tam ukazovalo svoje znalosti a logické myslenie. Po súťaži ich prišiel pozdraviť tajný hosť – Adela Banášová a po obede si deti pozreli Bratislavský hrad.

     • Rozlúčka s maturantami

      Aj keď bez maturitnej skúšky, ale s maturitným vysvedčením v ruke, lúčili sa dnes naši maturanti. Nakoľko nám to epidemiologická situácia nedovoľuje, rozlúčka prebehla iba vo vlastnej triede. Zvukové kulisy sprevádzajúce príchod maturantov do školy, informovali všetkých študentov mladších ročníkov, že už sa na chodbe stretávať nebudú. Za účasti vedenia školy a triedneho učiteľa si prevzali koncoročné aj maturitné vysvedčenia. Čaká ich nová etapa života, cesta dospelosti, na ktorú im želáme hlavne veľa šťastia a úspechov. „Pretože čím sme šťastnejší, tým ľahšie k sebe priťahujeme všetko, po čom túžime.“

  • Partneri

   • {#1508} 3
   • JA Slovensko
   • Zelený certifikát
   • Cyklomapy
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 22. 6. 2021
  • SLUŽBY ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA

   Poskytujeme služby školského psychológa každý párny týždeň v čase od 14,00 do 16,00 hod.

  • Neklasifikované predmety

   ETV, NV, EST
   INF v príme, sekunde, tercii

  • Škola potvrdzuje tlačivá a formuláre vyplnené len v slovenskom jazyku.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď
   • gymsered@zupa-tt.sk
   • 031 7893751 riaditeľka 031 7893752 kancelária
   • Kostolná 119/8 92601 Sereď
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje