• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Zelená trieda
    • Oddychová zóna
    • Naša škola je IT akadémia partner
    • Vstup do budovy školy
    • Budova školy z perspektívy
    • školský bufet
  • ÚRADNÉ HODINY POČAS PRÁZDNIN: každú streduv čase 11:00 - 12:00

  • OZNAM
   Vyučovanie na našej škole pokračuje dištančnou formu do 26.6.2020. Škola sa otvorí za účelom odovzdania učebníc a prevzatia vysvedčenia v dňoch 29. a 30.6.2020 

   • Kritériá pre prijatie uchádzačov na štvorročné štúdium- 2. kolo prijímacieho konania

   • podrobnosti si prečítajte TU

   • Prijímacie konanie na štvorročné štúdium na GVMS

   • Prijatých: 23

    Počet voľných miest: 1

     

    RNDr. Viera Tkáčová

    Riaditeľka školy

   • Kritériá pre prijatie uchádzačov na osemročné štúdium v školskom roku 2020/2021

   • podrobnosti si prečítajte  TU

   • Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 

   • prečítajte si TU

   • Prihlášky na osemročné gymnáziá a stredné školy je možné podať do 15. mája 2020

   • Ministerstvo školstva upozorňuje, že posledný termín podania prihlášok na všetky stredné školy, vrátane osemročných gymnázií, je 15. máj 2020. V zmysle školského zákona je gymnázium s osemročným programom strednou školou, a preto preň takisto platí termín podania prihlášky 15. máj 2020, ako aj pre ostatné stredné školy.

   • Prijímacie konanie v školskom roku 2020/2021 - osemročné štúdium

   •  

    Vážení rodičia a milí žiaci,

    Na základe Vašich otázok Vás chcem informovať, že prijímacie konanie do prvého ročníka osemročného štúdia sa koná od 15. júna 2020 do 30. júna 2020. Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade do 29. mája zverejní kritériá prijímacieho konania. Podmienky prijímacieho konania ešte upraví samostatné rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu. V prípade, že získame nové informácie, zverejníme ich na tomto mieste.

    RNDr. Viera Tkáčová

                    riaditeľka školy 

   • Kritériá prijímacieho konania v školskom roku 2020/2021 - štvorročné štúdium

   • podrobnosti si prečítajte si TU

   • Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

   • podrobnosti si prečítajte TU

   • Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

   • prečítajte si TU

   • Aktualizácia hodnotenia žiakov SŠ

   • prečítajte si TU

   • Vážení rodičia a žiaci,

   • oznamujem Vám, že na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov SŠ, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, po prerokovaní s pedagogickou radou elektronicky som rozhodla, že všetky predmety budeme klasifikovať. Výnimkou budú tie predmety z nášho Školského vzdelávacieho programu, ktoré bežne neklasifikujeme. Sú uvedené na našej stránke a sú to: etická výchova, náboženská výchova, estetická výchova, informatika v príme a sekunde.

    Pri hodnotení je každý vyučujúci povinný dodržiavať uvedené usmernenie, ktoré je v celom znení zverejnené na našej stránke.

    Prajem Vám všetkým pevné zdravie. S pozdravom 

    RNDr. Viera Tkáčová

    riaditeľka školy

  • Vážení rodičia, milí študenti,

   chcem Vás upozorniť, že všetky aktuálne informácie zverejňujeme na webovej stránke školy. Ak by ste mali nejaké otázky, prípadne námety, pripomienky, obráťte sa na vedenie školy. Zároveň Vám ďakujem za doterajšiu spoluprácu a tolerantný prístup. Jedine spoločnými silami to zvládneme.

   Prajem Vám všetkým krásne sviatky plné pohody a zároveň veľa zdravia do budúceho obdobia.

                                                                                                                                                 RNDr. Viera Tkáčová

   riaditeľka školy

  • Usmernenie - hodnotenie žiakov stredných škôl

   prečítajte si

  • LINKA PSYCHOLOGICKEJ PODPORY PRE OBYVATEĽOV TRNAVSKÉHO KRAJA

   prečítajte si TU

  • ROZHODNUTIE ministra školstva

  • OZNAM - dôležité!

    

   Vážení rodičia, študenti a pedagogickí zamestnanci,

    

   chcem Vás upozorniť, že vyšlo usmernenie Ministerky školstva SR ohľadom organizácie vyučovania v ďalšom období.

   Usmernenie nájdete na nižšie uvedenom linku:

   https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

    

   RNDr. Viera Tkáčová

   riaditeľka školy

  • OZNAM

   Vážení rodičia, študenti a pedagógovia,

   od pondelka 2. marca 2020 bude vo veľkej telocvični našej školy prebiehať výmena okien. Z tohto dôvodu bude veľká telocvičňa uzatvorená do odvolania. Nebude tu prebiehať vyučovanie ani krúžky. Prosíme žiakov a pedagógov o zvýšenú pozornosť pri prechádzaní okolo veľkej telocvične.

   • OZNAM o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy

   • Riaditeľka Gymnázia Vojtecha Mihálika Kostolná 119/8, Sereď oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodla o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 18.3.2020.

    Riaditeľské voľno bude poskytnuté z dôvodu písomných maturitných skúšok.

    Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 19.3.2020.

   • OZNAM - voľby do Rady školy - ŽIACI

   • podrobnosti si prečítate TU

     

   • OZNAM - voľby do Rady školy - RODIČIA

   • Vážení rodičia,

     

    Štvorročné funkčné obdobie Rady školy pri Gymnáziu VM Sereď končí 8.apríla 2020. Vás rodičov zastupovali v tomto funkčnom období uvedení rodičia:

    1. Ing. Renáta Bozalková

    2. Mgr. Katarína Jakubcová

    3. Mgr. Denisa Lovecká

    Touto cestou im ďakujem za spoluprácu, podporu, ochotu a celkovú činnosť v rade školy.

    V tomto období si v triedach navrhujete svojich kandidátov na zástupcov rodičov do RŠ na ďalšie štvorročné funkčné obdobie. Voľby zástupcov rodičov do RŠ (spomedzi kandidátov) budú prebiehať na najbližšom rodičovskom združení dňa 30. 03. 2020. V zmysle Vyhlášky č. 291/2004 Z. z. § 8, vy rodičia môžete uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu detí v našej škole. Budete vyberať 3 zástupcov rodičov. Zoznam všetkých kandidátov bude zverejnený na našej webovej stránke, ako aj podrobnejšie informácie o spôsobe voľby zástupcov rodičov do RŠ.

    V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok ohľadom volieb zástupcu rodičov do Rady školy kontaktujte riaditeľku školy na tel. č. 031 789 3751 alebo emailom tkacova.viera@zupa-tt.sk.

     

     

                                                                                                               RNDr. Viera Tkáčová

                                                                                                                       riaditeľka

     • Zberom plastových vrchnáčikov pomáhame

      Žiaci a zamestnanci našej školy aj priebehu školského roka 2019/2020 zbierali vrchnáky z PET fliaš. V júli 2020 sme odovzdali niekoľko vriec vyzbieraných vrchnákov Nikolke Polákovej, viac si o statočnej bojovníčke prečítate na http://www.nikolkaoz.sk.

      Vrchnáky z PET fliaš sú vyrábané z kvalitného tvrdého plastu, takže ide o drahšiu surovinu ako bežná plastová fľaša. Výhodné je ich recyklovať z hľadiska nielen ekonomického, ale aj ekologického. Zberom vrchnákov preto nielen pomáhame zlepšiť zdravie tým, ktorí to potrebujú, ale prispievame aj k ochrane životného prostredia.

    • Zberom plastových vrchnáčikov pomáhame
    • SpyCup - naši študenti získali skvelé 2. miesto
     • SpyCup - naši študenti získali skvelé 2. miesto

      Naši študenti Marek Hába a Matúš Ondruška (Sexta) sa zapojili so svojim projektom RuMy (RukavicoMyš) do súťaže SpyCup a získali skvelé 2. miesto.
      Súťaž SPy Cup je určená pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí si individuálne alebo v tímoch vypracujú hardvérový projekt a popíšu svoj postup vo forme návodu.
      Chlapcom k dosiahnutému výsledku srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

     • V súťaži Palma Junior Matej a Filip získali skvelé 2. miesto

      Dňa 17. 06. 2020 sa konalo celoštátne finálové kolo programátorskej súťaže PALMA Junior, kde našu školu reprezentovali žiaci Filip Stranovský a Matej Kralovič (Kvarta) v kategória EXPERT a spomedzi 10 finálových súťažných tímov získali skvelé 2. miesto.

      V kategórii EXPERT v tomto školskom roku súťažilo 25 tímov Chlapci boli do finálového kola súťaže pozvaní na základe ich výborných výsledkov v troch on-line kolách súťaže.

    • V súťaži Palma Junior Matej a Filip získali skvelé 2. miesto
     • Chemici bodovali aj v krajskom kole

      Po školskom kole CHO C sa uskutočnilo aj krajské kolo, kde pozvali všetkých našich úspešných 8 riešiteľov. Opäť sa žiaci potrápili so 7 teoretickými a praktickými úlohami, trocha náročnejšími ako v školskom kole. Súťaž opäť prebiehala dištančnou formou.

      Šiesti z nich sa stali úspešnými riešiteľmi znovu. Sú to títo žiaci:

     • Úspechy našich žiakov v nemčine

      Naši žiaci dosiahli aj v tomto školskom roku vynikajúce výsledky v súťažiach, ktoré sa konajú v nemeckom jazyku.

      Na prvom mieste je to už tradičná Olympiáda v nemeckom jazyku. Jej 30. ročník bol úspešný pre týchto našich žiakov:

      Aleš Gabriel z triedy sekunda vyhral okresné i krajské kolo a postúpil do celoslovenského kola súťaže, ktoré sa pre mimoriadnu situáciu v tomto roku, žiaľ, neuskutočnilo.

     • Nina Matulová úspešná v celoštátnom kole Biologickej olympiády

      V tomto školskom roku postúpilo z krajských kôl do celoštátneho kola projektovej časti Biologickej olympiády
      15 projektov. Našu školu a Trnavský kraj reprezentovala študentka septimy Nina Matulová s projektom:
      “Vplyv narušených cirkadiánnych rytmov na život tínedžera”. Z Trnavského kraja postúpili výnimočne až 3 projekty, keďže niektoré kraje nenominovali 2 projekty a v Trnave bolo zaregistrovaných až 8 projektov.

  • Partneri

   • {#1508} 3
   • JA Slovensko
   • Zelený certifikát
   • Cyklomapy
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 4. 8. 2020
  • SLUŽBY ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA

   Poskytujeme služby školského psychológa každý nepárny týždeň v stredu od 13,00 do 15,00 hod.

  • Neklasifikované predmety

   ETV, NV, EST
   INF v príme a sekunde

  • Fotogaléria

   • Zberom plastových vrchnáčikov pomáhame
   • Úspechy našich žiakov v nemčine
   • Nina Matulová úspešná v celoštátnom kole Biologickej olympiády
   • Aleš a Filip úspešní v KK CHO kat. D.
   • Zážitková matematika s Geogebrou v Kvarte
   • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA kat. D
   • Nina Matulová postúpila so svojím projektom do celoštátneho kola Biologickej olympiády
   • Okresné kolo vo florbale SŠ
   • Krajské kolo v bedmintone
  • Kontakty

   • Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď
   • gymsered@zupa-tt.sk
   • 031 7893751 riaditeľka 031 7893752 kancelária
   • Kostolná 119/8 92601 Sereď
 • Fotogaléria

  • Zberom plastových vrchnáčikov pomáhame
  • Úspechy našich žiakov v nemčine
  • Nina Matulová úspešná v celoštátnom kole Biologickej olympiády
  • Aleš a Filip úspešní v KK CHO kat. D.
  • Zážitková matematika s Geogebrou v Kvarte
  • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA kat. D
  • Nina Matulová postúpila so svojím projektom do celoštátneho kola Biologickej olympiády
  • Okresné kolo vo florbale SŠ
  • Krajské kolo v bedmintone
  • 21. Gymnaziálny ples
  • Deň otvorených dverí
  • Úspech na Biologickej olympiáde kategórie C